Chứng nhận Thành tích

Công nhận thành tích của một người trong nhóm với mẫu chứng nhận trợ năng này. Cá nhân hóa mẫu đó để phù hợp với sự kiện hoặc thành tích. Thay đổi diện mạo bằng cách sử dụng các chủ đề tích hợp sẵn trong Word trên tab Thiết kế của dải băng trong Word.

Word

Chứng nhận Thành tích

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình