Chứng nhận về việc tham gia

Sử dụng mẫu trợ năng này để tạo chứng nhận khen thưởng thành tích đặc biệt về việc tham gia vào câu lạc bộ, lớp học hoặc dịp khác bằng mẫu này. Sử dụng biểu tượng "ngôi sao" mặc định hoặc chọn các biểu tượng thể thao cụ thể từ các tùy chọn tích hợp sẵn. Thay đổi màu bằng cách chọn các màu có sẵn trên tab thiết kế của dải băng Word. Tìm kiếm Chứng nhận để tìm thêm các mẫu chứng nhận thuộc kiểu tương tự.

Word

Chứng nhận về việc tham gia

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn