Dãn cách đơn (trống)

Một tài liệu hiện đại được dãn cách đơn thuần. Tài liệu này rất phù hợp với hầu hết mọi tài liệu mà bạn muốn được dãn cách đơn. Định dạng mặc định cho tài liệu này: Phông chữ: Calibri, Dãn cách Đoạn 11 point: Lề Dãn cách Đơn: 1" (tất cả các cạnh)

Word

Dãn cách đơn (trống)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình