Danh sách địa chỉ

Sổ địa chỉ có một vài trường, gồm tên, email, điện thoại, địa chỉ và ngày sinh; có thể dùng vào mục đích cá nhân hay công việc. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Danh sách địa chỉ

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn