Danh sách khách dự tiệc

Lập kế hoạch danh sách khách dự tiệc của bạn bằng mẫu này. Liệt kê tên khách, địa chỉ và số điện thoại, rồi kiểm tra thời điểm gửi thư mời và khách đã gửi RSVP của họ.

Word

Danh sách khách dự tiệc

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình