Bỏ qua để tới nội dung chính

Danh sách liên hệ khách hàng cơ bản

Danh sách liên hệ khách hàng trợ năng này dùng để theo dõi thông tin về khách hàng của bạn và bao gồm một mục ghi chú để thêm chú thích hoặc thông tin bổ sung.

Excel

Danh sách liên hệ khách hàng cơ bản

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn