Danh sách phim

Mẫu trợ năng này sẽ cho phép bạn dễ dàng theo dõi tất cả phim của mình. Sử dụng định dạng điều kiện, mẫu này còn cho phép bạn thêm xếp loại cá nhân dễ nhìn cho phim yêu thích của bạn.

Excel

Danh sách phim

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình