Danh sách phim

Mẫu trợ năng này sẽ cho phép bạn dễ dàng theo dõi tất cả phim của mình. Sử dụng định dạng điều kiện, mẫu này còn cho phép bạn thêm xếp loại cá nhân dễ nhìn cho phim yêu thích của bạn.

Excel

Danh sách phim

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình