Danh sách việc cần làm cho các dự án

Quản lý danh sách việc cần làm cho một số dự án cùng một lúc với mẫu dành cho Exchange này. Mỗi danh sách việc cần làm đều có một danh sách kiểm tra với tác vụ, ngày đến hạn và ghi chú. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Danh sách việc cần làm cho các dự án

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình