Danh thiếp, bố trí nằm dọc với logo (10 danh thiếp mỗi trang)

Các danh thiếp dọc hoặc danh thiếp đứng này có một chỗ dành sẵn cho logo và in được 10 danh thiếp mỗi trang.

PowerPoint

Danh thiếp, bố trí nằm dọc với logo (10 danh thiếp mỗi trang)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình