Danh thiếp, bố trí nằm ngang với logo (10 danh thiếp mỗi trang)

Các danh thiếp thuần này có bố trí nằm ngang với văn bản và logo được căn giữa và tên của bạn được viết hoa chữ cái đầu. Mẫu này in được 10 danh thiếp mỗi trang.

PowerPoint

Danh thiếp, bố trí nằm ngang với logo (10 danh thiếp mỗi trang)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình