Danh thiếp, bố trí nằm dọc với logo (10 danh thiếp mỗi trang)

Các danh thiếp dọc hoặc danh thiếp đứng này có một chỗ dành sẵn cho logo và in được 10 danh thiếp mỗi trang.

PowerPoint

Danh thiếp, bố trí nằm dọc với logo (10 danh thiếp mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn