Danh thiếp (thiết kế Màu đỏ, 10 danh tiếp một trang)

Sử dụng mẫu danh thiếp này để tạo danh thiếp công việc cá nhân hóa phù hợp. Thay đổi diện mạo bằng cách sử dụng các chủ đề Word dựng sẵn. Phiên bản này bao gồm các hướng dẫn cắt để hỗ trợ bạn cắt thẻ nếu bạn không sử dụng giấy gấp nếp sẵn.

Word

Danh thiếp (thiết kế Màu đỏ, 10 danh tiếp một trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình