Fax (Chủ đề Median)

Mẫu trợ năng này cho trang bìa fax có phần đầu màu đen với từ “fax” màu trắng; bao gồm một menu thả xuống cho trường hợp khẩn cấp và trường yêu cầu hành động. Tìm kiếm thiết kế Median để tìm thêm mẫu phù hợp.

Word

Fax (Chủ đề Median)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình