Fax (Chủ đề Median)

Mẫu trợ năng này cho trang bìa fax có phần đầu màu đen với từ “fax” màu trắng; bao gồm một menu thả xuống cho trường hợp khẩn cấp và trường yêu cầu hành động. Tìm kiếm thiết kế Median để tìm thêm mẫu phù hợp.

Word

Fax (Chủ đề Median)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình