Bỏ qua để tới nội dung chính

Giáo án của giáo viên

Giáo viên có thể chuẩn bị bài học cho lớp học của mình với mẫu giáo án đơn giản theo định dạng danh sách này. Mẫu có chứa chỗ trống cho tiêu đề bài học, chủ đề, tác giả, trình độ lớp, khoảng thời gian, tổng quan, nhiệm vụ, tài liệu cần thiết, các hoạt động và thủ tục, kết luận, cũng như điểm thưởng. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Giáo án của giáo viên

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn