Giáo án của giáo viên

Giáo viên có thể chuẩn bị bài học cho lớp học của mình với mẫu giáo án đơn giản theo định dạng danh sách này. Mẫu có chứa chỗ trống cho tiêu đề bài học, chủ đề, tác giả, trình độ lớp, khoảng thời gian, tổng quan, nhiệm vụ, tài liệu cần thiết, các hoạt động và thủ tục, kết luận, cũng như điểm thưởng. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Giáo án của giáo viên

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình