Bỏ qua để tới nội dung chính

Giáo án

Giáo viên có thể tạo giáo án bằng mẫu trợ năng trên một trang này, có chỗ để liệt kê mục tiêu bài học, thông tin, xác minh, hoạt động, tài liệu cần thiết và các tài nguyên khác.

Word

Giáo án

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn