Hóa đơn dịch vụ có số giờ và mức giá

Tạo hóa đơn chuyên nghiệp cho các dịch vụ đã thực hiện; mẫu trợ năng này bao gồm các trường mô tả dịch vụ, số giờ làm việc, mức giá và tổng số tiền.

Word

Hóa đơn dịch vụ có số giờ và mức giá

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình