Hóa đơn dịch vụ có tính thuế

Với các dịch vụ thanh toán theo giờ, hóa đơn trợ năng này sẽ tính toán chi phí khoản mục dựa trên giá theo giờ và thêm khoản thuế doanh thu được tính theo phần trăm bạn cung cấp.

Excel

Hóa đơn dịch vụ có tính thuế

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình