Hồ sơ cá nhân theo Thứ tự thời gian (Thiết kế Đơn giản)

Hãy sử dụng hồ sơ cá nhân này khi bạn muốn sắp xếp thông tin theo thứ tự thời gian. Viết thư xin việc trên mẫu đi kèm từ tập thiết kế Đơn giản để có bố cục lịch sự và chuyên nghiệp.

Word

Hồ sơ cá nhân theo Thứ tự thời gian (Thiết kế Đơn giản)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình