Kịch bản phim

Viết kịch bản bằng cách sử dụng kiểu được đặt sẵn trong mẫu trợ năng này; có chỗ trống cho tiêu đề, địa chỉ và kịch bản ví dụ để minh họa cho kiểu.

Word

Kịch bản phim

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình