Khảo sát khách hàng bằng Microsoft Forms

Làm thế nào để tìm hiểu về suy nghĩ của khách hàng của bạn? Hãy sử dụng khảo sát nhanh trong Microsoft Forms. Đọc đồ họa thông tin này để xem cách thiết lập một khảo sát dễ dàng như thế nào.

PowerPoint

Khảo sát khách hàng bằng Microsoft Forms

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn