Kiểm kê tại nhà

Sử dụng mẫu trợ năng này để theo dõi tất cả các đồ đạc trong gia đình của bạn theo phòng và giá trị. Mẫu này cũng cung cấp cho bạn thông tin về công ty bảo hiểm và người đại diện của bạn.

Excel

Kiểm kê tại nhà

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình