Kiểm tra cùng các câu hỏi trong bài luận

Giáo viên có thể nhanh chóng tùy chỉnh mẫu kiểm tra bài luận này bằng các câu hỏi, đồng thời để dành chỗ trống cho các câu trả lời của học viên. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mẫu cho phù hợp với các loại kích cỡ giấy tiêu chuẩn (letter, legal, executive, card, v.v.). Đây là mẫu trợ năng.

Word

Kiểm tra cùng các câu hỏi trong bài luận

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình