Bỏ qua để tới nội dung chính

Kiểu MLA

Học viên, hãy sử dụng mẫu cơ bản trợ năng này để viết bài nghiên cứu hoặc bài luận định kỳ của bạn ở định dạng MLA. Mẫu này cung cấp khả năng truy nhập dễ dàng vào các kiểu phù hợp với các hướng dẫn MLA.

Word

Kiểu MLA

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn