Kiểu MLA

Học viên, hãy sử dụng mẫu cơ bản trợ năng này để viết bài nghiên cứu hoặc bài luận định kỳ của bạn ở định dạng MLA. Mẫu này cung cấp khả năng truy nhập dễ dàng vào các kiểu phù hợp với các hướng dẫn MLA.

Word

Kiểu MLA

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình