Lịch biểu nhiệm vụ hàng tuần

Mẫu trợ năng, đơn giản này có chứa danh sách nhiệm vụ chi tiết cùng khoảng trống để thêm ghi chú cho từng ngày trong tuần.

Excel

Lịch biểu nhiệm vụ hàng tuần

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình