Lịch biểu việc nhà hàng tuần

Gán công việc nhà cho tuần với mẫu lịch biểu công việc nhà có thể trợ năng này. Lập danh sách nhiệm vụ cần thực hiện, gán tên cho chúng, sau đó đánh dấu hoàn tất khi xong việc.

Mẫu premium - Excel

Nâng cấp lên Premium
Lịch biểu việc nhà hàng tuần

Xem thêm các mẫu premium

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình