Lịch công tác Hội phụ huynh - giáo viên (PTA)

Lập kế hoạch cho cuộc họp PTA bằng lịch công tác trợ năng này, ghi lại các nội dung cần thảo luận và thời gian cho từng nội dung.

Word

Lịch công tác Hội phụ huynh - giáo viên (PTA)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn