Lịch của học viên (T2)

Mẫu 12 tháng dành riêng cho học viên này có các tab riêng biệt cho từng tháng và chức năng tích hợp sẵn cho phép bạn đặt năm cho các tuần bắt đầu vào Thứ Hai. Mẫu có khoảng trống trên mỗi tab để theo dõi nhiệm vụ ở trường và thời khóa biểu lớp hàng tuần. Ngày tháng trên lịch tự động tô sáng thông qua định dạng điều kiện và dựa trên ngày đến hạn của nhiệm vụ. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Lịch của học viên (T2)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn