Lịch năm bất kỳ chứa các ngày lễ

Tạo lịch phù hợp bằng cách chọn Chủ Nhật hay Thứ Hai là ngày đầu tuần, chọn năm và chọn có hiển thị ngày lễ hay không. Chỉ định ngày lễ trên một trang tính riêng và chúng sẽ tự động được thêm vào lịch của bạn. In các trang hàng tháng riêng hoặc trọn một năm trên một trang.

Excel

Lịch năm bất kỳ chứa các ngày lễ

Xem thêm các mẫu tương tự