Lịch (năm bất kỳ, theo chiều ngang)

Lập kế hoạch cả năm trên một trang với lịch vô tận này. Bố trí ngang của lịch đặt mỗi tháng trong một hàng và mỗi ngày có bốn mục để bạn có thể nhập. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Lịch (năm bất kỳ, theo chiều ngang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình