Lộ trình linh hoạt

Theo dõi quá trình phát triển sản phẩm bằng lộ trình linh hoạt này. Ưu tiên các tác vụ của bạn và đạt được ngày mục tiêu. Bao gồm một trang tính để nhập dữ liệu, tự động cập nhật lộ trình. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Lộ trình linh hoạt

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình