Lộ trình linh hoạt

Theo dõi quá trình phát triển sản phẩm bằng lộ trình linh hoạt này. Ưu tiên các tác vụ của bạn và đạt được ngày mục tiêu. Bao gồm một trang tính để nhập dữ liệu, tự động cập nhật lộ trình. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Lộ trình linh hoạt

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình