Lịch ảnh gia đình (Thứ Hai)

Mẫu lịch gia đình này có tính năng dựng sẵn cho phép người dùng thiết lập năm. Nó có 12 tháng cuộn xuống trong một trang tính với chỗ để chèn ảnh tùy chỉnh trong mỗi tháng. Nó cũng được mã hóa màu theo mùa.

Excel

Lịch ảnh gia đình (Thứ Hai)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình