Lịch biểu lớp (theo môn học)

Các bạn sinh viên có thể sắp xếp lịch biểu lớp và lịch bài tập về nhà hàng tuần của mình bằng mẫu có mặt cười này. Các môn học được liệt kê thành các cột ở bên trên và các mặt cười khác nhau cho biết tâm trạng trong ngày.

PowerPoint

Lịch biểu lớp (theo môn học)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình