Lịch biểu lớp (theo thời gian)

Đừng quên nhiệm vụ đó nhé! Theo dõi lớp học của bạn và ngày đến hạn nộp bài tập với mẫu lịch biểu hàng tuần này được phân theo các khoảng thời gian nửa giờ. Lịch biểu bao gồm các ngày cuối tuần.

PowerPoint

Lịch biểu lớp (theo thời gian)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình