Lịch biểu lớp (theo thời gian)

Đừng quên nhiệm vụ đó nhé! Theo dõi lớp học của bạn và ngày đến hạn nộp bài tập với mẫu lịch biểu hàng tuần này được phân theo các khoảng thời gian nửa giờ. Lịch biểu bao gồm các ngày cuối tuần.

PowerPoint

Lịch biểu lớp (theo thời gian)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn