Ngân sách chi phí sinh hoạt

Lập ngân sách với bạn cùng phòng của bạn bằng cách sử dụng mẫu trợ năng này, gán cho mỗi bạn cùng phòng một phần tiền thuê và các chi phí khác.

Excel

Ngân sách chi phí sinh hoạt

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình