Ngân sách sự kiện

Theo dõi chi phí ước tính và thực tế của một sự kiện cùng với thu nhập ước tính và thực tế bằng cách sử dụng mẫu trợ năng này; bao gồm tab lãi và lỗ kèm theo đồ thị.

Excel

Ngân sách sự kiện

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình