Ngân sách tiếp thị theo kênh

Sử dụng mẫu trợ năng có thể kết hợp với ngân sách tiếp thị này để giúp bạn quyết định số tiền bạn muốn chi cho các hoạt động trên kênh tiếp thị.

Excel

Ngân sách tiếp thị theo kênh

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn