Ngân sách trang web

Quản lý chi phí dự án phát triển trang web của bạn với mẫu ngân sách trợ năng ba năm này. Ước tính chi phí phần cứng, phần mềm và phát triển hàng năm để xây dựng và duy trì site của công ty bạn cũng như các lợi ích mà site sẽ tạo ra.

Excel

Ngân sách trang web

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn