Người giới thiệu trong sơ yếu lý lịch

Khi được yêu cầu cung cấp danh sách người giới thiệu, hãy sử dụng mẫu này để cung cấp tên, chức vụ, thông tin liên lạc và mô tả về mối quan hệ cho mỗi người giới thiệu. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Người giới thiệu trong sơ yếu lý lịch

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình