Nhãn địa chỉ có kỹ thuật tối giản (30 nhãn mỗi trang)

Sử dụng các nhãn địa chỉ này cho thư cá nhân hoặc doanh nghiệp. Nhãn này có kích thước 2-5/8 x 1 inch, phù hợp với Avery 5160, 5260, 5660, 5960, 5979, 8160 và 18660. Tìm kiếm "Kỹ thuật tối giản" để tìm các mẫu đồng bộ. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Nhãn địa chỉ có kỹ thuật tối giản (30 nhãn mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình