Nhãn bộ hoa hồng (30 mỗi trang)

Sử dụng các nhãn khi gửi thư cá nhân hoặc doanh nghiệp. Các nhãn có kích cỡ 2-5/8 x 1 inch, phù hợp với Avery 5160, 5260, 5660, 5960, 5979, 8160 và 18660. Đây là mẫu trợ năng. Tìm kiếm "bộ hoa hồng" để tìm các mẫu đồng bộ.

Word

Nhãn bộ hoa hồng (30 mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình