Bỏ qua để tới nội dung chính

Nhãn gửi (thiết kế Sóng màu lục, 6 nhãn một trang)

Thể hiện sự chuyên nghiệp của công ty bạn với nhãn gửi có thiết kế hình sóng màu lục này; một trang có chứa 6 nhãn với các trường địa chỉ gửi và nhận. Tìm kiếm thiết kế Sóng màu lục để tìm thêm các mẫu đồng bộ. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Nhãn gửi (thiết kế Sóng màu lục, 6 nhãn một trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn