Bỏ qua để tới nội dung chính

Nhãn nhiệt đới (30 trên mỗi trang)

Sử dụng các nhãn đầy phong cách này khi gửi thư cá nhân hoặc thư công việc. Các nhãn có kích cỡ 2-5/8 x 1 inch, phù hợp với Avery 5160, 5260, 5660, 5960, 5979, 8160 và 18660. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Nhãn nhiệt đới (30 trên mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn