Nhãn thư (thiết kế Sóng Xanh lục, 30 nhãn một trang)

Sử dụng các nhãn địa chỉ màu xanh lục đầy phong cách này khi gửi thư cá nhân hoặc thư công việc. Các nhãn có kích thước 2-5/8 x 1 inch và hoạt động được với Avery 5160, 5260, 5660, 5960, 5979, 8160 và 18660. Tìm mẫu phù hợp trong bộ thiết kế Sóng Xanh lục bằng cách bấm vào liên kết Xem Thêm bên trên.

Word

Nhãn thư (thiết kế Sóng Xanh lục, 30 nhãn một trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình