Nhật ký chăm sóc trẻ

Yêu cầu người trông trẻ ghi nhật ký thời gian và chi tiết cho các hoạt động khác nhau diễn ra khi trông trẻ. Mẫu trợ năng có các khoảng thời gian nửa giờ để đánh dấu những việc đã hoàn thành và có thể thêm cờ màu đỏ biểu thị các sự cố cần thảo luận sau.

Excel

Nhật ký chăm sóc trẻ

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình