Nhật ký thẻ ra khỏi lớp học

Giáo viên có thể theo dõi những học viên rời khỏi lớp học bằng mẫu nhật ký thẻ ra khỏi lớp trợ năng này. Ghi lại tên học viên, điểm đến, thời gian đi và thời gian quay lại, sử dụng các slicer để lọc học viên và điểm đến.

Excel

Nhật ký thẻ ra khỏi lớp học

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình