Nhãn chèn CD

Tạo nhãn chèn cho bất kỳ CD nào mà bạn đã tạo bằng cách sử dụng mẫu chèn CD trắng đen này. Phiên bản nhãn chèn CD này có các hướng dẫn thực hành có thể cắt ra trên nhãn chèn; vì vậy, bạn có thể dễ dàng in nhãn lên giấy khổ thư tín tiêu chuẩn và cắt ra nhãn của bạn.

Word

Nhãn chèn CD

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình