Phần đầu đề thư có kỹ thuật tối giản

Sử dụng đầu đề thư này cho tất cả các giao tiếp cá nhân và doanh nghiệp của bạn. Sử dụng trạng hoặc dễ dàng thay thế màu và phông chữ. Tìm kiếm "Kỹ thuật tối giản" để tìm các mẫu phù hợp. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Phần đầu đề thư có kỹ thuật tối giản

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình