Phiếu quà tặng (3 phiếu mỗi trang)

Tạo phiếu quà tặng của riêng bạn bằng mẫu này. Sử dụng theo nguyên trạng hoặc dễ dàng tùy chỉnh bằng logo, phông chữ và màu của riêng bạn. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Phiếu quà tặng (3 phiếu mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn