Phiếu quà tặng ngày lễ (10 phiếu mỗi trang)

Tặng quà theo thời gian cùng các phiếu quà tặng ngày lễ này. Tùy chỉnh với những việc làm tốt bạn sẽ làm cho người khác và in trên giấy bưu thiếp. Mẫu trợ năng chứa mười thẻ 2 x 3,5 inch và phù hợp với Avery 5371, 5911, 8371, 8471, 8859, 28371, 28877 và 28878.

Word

Phiếu quà tặng ngày lễ (10 phiếu mỗi trang)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình