Bỏ qua để tới nội dung chính

Phiếu sự kiện

Tạo phiếu cho một cuộc xổ số hoặc sự kiện bất kỳ. Mẫu này sẽ in mười phiếu mỗi trang. Thay thế văn bản và sử dụng mẫu nguyên bản hoặc thay đổi phông chữ và màu sắc để tạo mẫu của riêng bạn. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Phiếu sự kiện

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn